دانلود مقاله فارسی رایگان

نتیجه تحریم ها؛ دوازدهم

۲۳ فروردین ۱۳۹۶


مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم هانتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: وقتی دشمن نگاه كرد، دید یك ملّتی عازم است، ایستاده است، تصمیم دارد كار خودش را پیش ببرد، آن دشمن ناچار به عقب‌نشینی میشود؛ همین هم هست. این اشتباه آنها را ملّت ایران به هم خواهند زد؛ اینكه خیال میكنند، میگویند ما تحریم كردیم، ایران مجبور شد بیاید پای میز مذاكره، نه، [این‌طور نیست‌].

عنوان: “بسته دوازدهم”

موضوع: “ظرفيت بنادر