دانلود مقاله فارسی رایگان

موردی از یک پژوهش آمیخته

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶


مقاله ۳، دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۳۱-۴۸  XML
اصل مقاله (۳۱ K)

نویسندگان سید محسن اصغری نکاح۱؛ غلامعلی افروز۲؛ عباس بازرگان۲؛ محسن شکوهی یکتا۲ ۱دانشگاه فردوسی، دانشجوی دکتری ۲دانشگاه تهران، دکترای تخصصی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی خصیصه‌های بازی کودکان درخودمانده از طریق کاوش روایت‌‌های مادران و تجربه‌های روزمره ایشان در بازی با کودکان بود. در رویکرد کیفی این پژوهش با اتخاذ پژوهش روایی، یازده مادر دارای کودک درخودمانده مورد مصاحبه روایی قرار گرفته‌اند و در بررسی پیمایشی آن، ویژگی‌های خانوادگی، فردی و رشدی کودکان نمونه توسط پرسشنامه جمعیت‌شناختی، مقیاس ارتباط اجتماعی (SCQ) و مقیاس رفتار بازی کودکان پیش‌دبستانی (PPBS) بررسی و توصیف گردید. در تحلیل داده‌ها، علاوه بر داده‌های کمّی، موضوعات به دست آمده از مصاحبه‌های عمقی نیز در قالب هفت طبقه گروه‌بندی شد و مورد بحث قرار‌ گرفت. مطابق کاوش‌ روایی، برجسته‌ترین خصایص بازی کودکان درخودمانده که در تجربه‌های روایت‌ شده از مادران آشکار شد عبارتند از: نقص در بازی‌های نمادین، عدم مشارکت گروهی، چسبندگی به یک اسباب‌بازی ثابت، علاقه‌مندی به بازیچه‌های غیر معمول، دل‌زدگی سریع از اسباب‌بازی، لذت نبردن از بازی و بی‌میلی‌ نسبت به بازی، بازی‌گریزی، فراموش‌کاری و بی‌هدفی در بازی، تکراری بودن فعالیت‌های بازی‌گونه، سطحی بودن بازی‌ها، گرایش به وسایل، اسباب‌ بازی‌ها و فعالیت‌های ‌حسی- حرکتی. همچنین برای فرد مشارکت‌کننده، مقاومت کودک در برابر بازی، سخت بازی و انرژی‌گیر بودن بازی با آن‌ها از جمله بارزترین خصیصه‌های بازی‌ کودکان درخودمانده بود. بر اساس تحلیل داده‌های‌ کمّی، در مورد مقوله‌هایی همچون ترجیح اسباب‌بازی، بازی وانمودی، به کارگیری تکلم و در مقوله مشارکت در بازی‌های گروهی، کودکان درخودمانده نمونه پژوهشی حاضر، نسبت به میانگین فرضی مقیاس بازی کودکان پیش‌دبستانی به طور معنادار دارای وضعیتی متفاوت بودند. کلیدواژه ها بازی؛ درخودماندگی؛ رابطه مادر- کودک

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۳,۳۲۵

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۳,۳۵۵