دانلود مقاله فارسی رایگان

تفاوت در الگوی تخصیص توجه در دانشجویان ایرانی، آسیای شرقی و اروپایی: یک مطالعه مقدماتی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶


مقاله ۴، دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۴۹-۶۰  XML
اصل مقاله (۲۷ K)

نویسندگان جواد حاتمی۱؛ اکرم قربعلی۲؛ فاطمه بی جن خان۲ ۱دانشگاه تهران، دکترای تخصصی ۲دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تفاوت‌های فرهنگی بر ادراک شکل و زمینه بود. در این مطالعه در دو آزمایش با استفاده از دو تکلیف تشخیص تغییرات تصویری و مقوله‌بندی تصویری تاثیر تفاوت‌های فرهنگی برالگوی تخصیص توجه بررسی شد. سه گروه از دانشجویان ایرانی (۲۰ n =)، آسیای شرقی (۱۶ n =) و اروپایی (۱۷ n =) در این پژوهش شرکت کردند و الگوی تخصی ص توجه آن‌ها به محرک‌های ادراکی بر اساس میزان توجه آن‌ها به شکل یا زمینه بررس ی شد. یافته‌های به دست آمده نشان داد که در میزان توجه به شکل، بین ایرانی‌ها و اروپایی‌ها تفاوت معنادار وجود دارد و شرکت‌کنندگان ایرانی در مقایسه با شرکت‌ کنندگان اروپایی به عناصر اصلی شکل توجه کمتری نشان دادند. در میزان توجه به زمینه نیز بین ایرانی‌ها و اروپایی‌ها و همچنین، بین اروپایی‌ها و آسیای شرقی‌ها تفاوت معنادار به دس ت آمد؛ به این صور ت که شرکت‌کنندگان ایرانی و آسیای شرقی بیشتر از اروپایی‌ها به تغییرات در عناصر زمینه‌ای تصاویر توجه نشان دادند. مطابق این یافته‌ها می‌توان گفت، الگوی تخصیص توجه در ایرانی‌ها و آسیای شرقی‌ها گسترده‌تر از اروپایی‌ها است. از یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که الگوی ادراک در دانشجویان ایرانی به فرهنگ‌های کل‌نگر شباهت بیشتری دارد. کلیدواژه ها ادراک زمینه؛ ادراک شکل؛ جمع‌گرایی؛ فردگرایی؛ فرهنگ

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲,۸۳۶

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۲,۲۴۴